Halaman

Senin, 08 Juli 2013

Surat Mohon Izin PPL Mandiri dari Fakultas


KEMENTERIAAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) RADEN FATAH
FAKULTAS SYARIAH
ALAMAT : JL. PROF. K. H. ZAINAL ABIDIN FIKRY KODE POS : 30126 KOTAK POS : 54
TELP. 0711-362427, PALEMBANG

Nomor : In.03/1.1/PP.01/759/2013                                                            Palembang, 11 Juni 2013
Lamp.  : -
Perihal : Mohon Izin PPL
(Praktik Pengalaman Lapangan) Mandiri

Kepada Yth.
Kepala Kantor Hukum Samudera,
Advokat dan Konsultan Hukum
Di
           Palembang

Assalamualaikum, Wr. Wb.

Dalam rangka untuk memenuhi persyaratan Tugas Akhir/Skripsi bagi mahasiswa Fakultas Syari’ah IAIN Raden Fatah Palembang, maka dengan ini kami mohon kepada saudara kiranya berkenan member izin untuk mengadakan PPL (Praktik Pengalaman Lapangan) Mandiri di lembaga/instansi yang Bapak/Ibu pimpin kepada :

           Nama               : Heri Iswanto
           NIM                : 10160706
           Fakultas           : Syari’ah
           Jurusan            : Jinayah Siyasah

Demikian, atas perkenan Bapak/Ibu dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum, Wr. Wb


                                                                                             Dekan Fakultas Syari’ah,

    

                                                                                             Prof. Dr. Duski, M. Ag.
                                                                                             NIP. 196304131995031001

Tembusan :
1.      Rektor IAIN Raden Fatah
2.      Mahasiswa bersangkutan
3.      Arsip

Tidak ada komentar: